මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

1936/01/31

මාටින් වැන්මැස්ලර් මයා

.

1936/09/03

I.ධර්මදාස මයා

.

1945/01/04

S.ධර්මසේන මයා

.

1955/04/30

P.රණතුංග මයා

.

1956/10/07

M.S.මුණසිංහ මයා

.

1958/09/01

S.A.මිරිහාගල්ල මයා

.

1967/10/01

G.A.රාජපක්ෂ මයා

.

1971/08/01

I.M.සෝමපාල මයා

.

1973/03/02

M.A.සෙනෙවිරත්න මයා

.

1975/01/01

C.B.කිරිදෙන මයා

.

1976/02/03

K.S.ප්‍රේමතිලක මයා

.

1983//11/05

J.A.රණරාජ මයා

.

1984/11/28

A.P.කමල් කරුණාදාස මයා

.

1987/02/15

B.R.දයානන්ද මයා

.

1998/03/27

P.ගුණදාස මයා

.

2002/04/01

R.විජේරත්න මයා

.

2009/09/09

B.C.ආරියරත්න මයා

.

2010/02/10

පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල හිමි

.