මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg
පාසල ආරම්භ වූ දිනය 1933 ඔක්තොම්බර් 01
පාසල රජයට පවරා ගත් දිනය 1933 නොවැම්බර් 01
ජාතික පාසලක් වූ දිනය  
පාසල් වර්ගය 1c
පාසල් අංකය 20291
සංගණන අංකය 01062
පාසල සතු භුමියේ ප්‍ර‍මාණය අක් 01 රූඩ් 02
පාසල පිහිටි පළාත බස්නාහිර
දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ
කලාපය මිනුවන්ගොඩ
කොට්ඨාසය මීරිගම
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය මීරිගම
ග්‍රාම සේවක වසම  රදාවඩුන්න
ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාස අංකය 320 c රදාවඩුන්න
මුළු ශ්‍රේණි ගණන 13
මුළු පන්ති ගණන 35
2023  ඔක්තොම්බර් මාසයට මුළු ශීෂ්‍ය ගණන 1280
2023  ඔක්තොම්බර් මාසය වන විට මුළු ගුරුවරුන්ගේ ගණන 43
පාසලේ වර්ණය කොළ, කහ