මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

   දේ සැරදේ කිතු පා වැජඹේවා                                                                                                                                   

 මිහිදු මහා විදුහල් මාතා                                                                                                                                            

  සෙත සලසා යහ මග යොදවා                                                                                                                                    

  සිසු කැල සුරකින අප මැණී දයා                                                                                                                                 

     සිරි නිදිනේ දිගු කල් යෙහෙනා//                                                                                                                               

 

   සත් එළීයෙන් සිසු සිත් මල් පුබුදන//                      

 මිණී පහනකි නිරතුරු දිලෙනා                               

සුරු විරු දරුවන් බිහි කරනා                               

නීල ඔබේ යහ ගුණ සමුදා//                               

 

                             දේ සැරදේ කිතු පා වැජඹේවා......                                                        

 

පුදදෙමු හද බැති මල් සරසා    

සමරමු ඔබෙ ගුණ නිති සැමදා

නාමය ඔබ ලකඹර පතුරා          

       කේළී නගා වොරැදේ සැමදා///