මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

දැක්ම

සහ

මෙහෙවර

දැක්ම :- අනාගත ලෝකය ජයගත හැකි සපිරි දරුවා බිහි කරමු.

මෙහෙවර :- පාසලට පිවිසෙන දරුවා දැනුමෙන්, අත්දැකීම් වලින්, කුසලතාවයන්ගෙන් හා නිර්මානශීලිත්වයෙන් පිරිපුන් නිරවුල් චින්තනයක් සහ පැහැදිලි දැක්මකින් යුතු දරුවකු සකස් කිරීම.