මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg
 • සියලු සිසුන් පෙ.ව.07.15 ට පෙර පාසලට පැමිණිය යුතුයි.
 • පන්ති හා අවට පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු පෙ.ව.07.25 වන විට අවසන් කල යුතුයි.
 • උදෑසන පාසල් ආරම්භ  කිරීමේදී සූදානම් වීම්,පන්තියේ නිශ්ශබ්දතාවය රැකීම හා ගාථා සජ්ඣායනය සදහා සීනුව නාද කරන විට එම විදානයට අවනත විය යුතුය.පෙ.ව.07.25 වන විට සූදානම් වීම සදහා සීනුව නාද කෙරේ.මේ වන විට තමා යෙදී සිටින කටයුතු සියල්ල අවසන් කර රැස්වීමට පේළි වශයෙන් සහභාගී විය යුතුය.පෙ.ව.07.30ට ගාථා ආරම්භ කිරීම.
 • විවේක කාලයෙන් පසුව නාද වන පළමු සීනුවට සියලුම සිසුන් පන්තිවලට යා යුතු අතර නිශ්ශබ්දතාවය සදහා දෙවන සීනුව නාද වන විට සියලුම සිසුන් පන්ති කාමරවල සිට නිශ්ශබ්දතාවය රැකිය යුතුය.තෙවන සීනුව නාද වන තුරුම පාසල පුරාම නිශ්ශබ්දතාවය තිබිය යුතුය.
 • පාසල ආරම්භයේදී මෙන් ම අවසානයේද නියමිතා පරිදි සීනුවට අවනතව නිශ්ශබ්දතාවය පවත්වා ගත යුතුයි.
 • ප්‍රමාද වී පැමිණි විට ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් විසින් පරීක්ෂා කර සටහන් කරන අතර පංතිභාර ගුරුභවතුන්ට පෙන්වා අත්සන් ගත යුතුය.ප්‍රමාද වී පැමිණිම් 03 ඉක්ම වූ විට දෙමාපියන් කැදවනු ඇත.
 • උදෑසන ප්‍රධාන රැස්වීම පාසලේ පැවැත්වෙන ඉතාම වැදගත් රැස්වීමකි.රැස්වීමට පැමිණීමේදීත් ,අවසන්ව යාමේදීත් , පේළියට යායුතු අතර රැස්වීම ආරම්භයේ සිට අවසානය දාක්වා ම නිශ්ශබ්දතාවය පවත්වාගත යුතුය.
 • පන්තියෙන් බැහැර යාමේ අවසර පත්‍රය තිබිය යුතුය.එසේ යාමට අවසර ඇත්තේ සිසුන් දෙදෙනෙකුට පමණි.
 • පන්තියෙ ඉගැන්වීම් යෙදෙන අවස්ථා වලදී කිසිදු හේතුවක් මත බැහැර යාමට අවසර නැත.විශේෂ හේතුවක් සදහා අවසරය මත පන්තියෙන් බැහැර යන අවස්ථාවලදී පන්තිභාර හෝ විෂයභාර ගුරුභවතා දැනුවත් කළ යුතුය.
 • පන්ති කාමරයෙන් බැහැරව යාමේදී සිසුන් පේළියක් ලෙස ගමන් කළ යුතුය.
 • සෑම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක්ම පන්තිකාමරයේ සුහදව,එකමුතුව සිටිය යුතු අතර නිශ්ශබ්දතාවය රැකගනිමින් පන්ති විනය පවත්වා  ගත යුතුය.
 • පන්ති නායක නායිකාවන් හෝ ශ්‍රේණි නායක නායිකාවන්ට අවනතව කටයුතු කළ යුතුයි.එසේ නොකරන සිසුන්ට දඩුවම් කරනු ඇත.
 • විවේක කාලය තුළ තම පන්තියේ සිට කෑම ගැනීම කළ යුතු අතර වෙනත් පන්තියකට යාමට කිසිදු අවසරයක් නැත.
 • පාසල අවසන් වූ පසුව ද ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්ට අවනතව පේළි වශයෙන් බැහැර විය යුතුයි.
 • පාසලේ පරිපාලන කටයුතුවලදී ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් යොදවා ඇති බැවින් සෑම ශිෂ්‍යයෙක්ම විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්ගේ අණට කීකරු විය යුතු
 • සහෝදර ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්ට ශාරීරික මානසික හිරිහැර කිරීම හා ඔවුන් සතුදේ පැහැර ගැනීමත් පාසල් පොදු දේපළ විනාශ කිරීමත් නොකලයුතුය.
 • පාසලේ විශේෂ අධ්‍යාපන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවලදී සක්‍රීයව සම්බන්ධ විය යුතුය.