මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

ඡායාරුව ගුරුභවතාගේ නම විෂය විද්‍යුත් ලිපිනය

පූජ්‍ය ඤානවිමල හිමි

විදුහල්පති

principal@gmail.com

W.A.සරත් වීරසිංහ මයා

නියොජ්‍ය විදුහල්පති

weerasingha@gmail.com

L.E.G.සෙනවිරත්න මයා

නියොජ්‍ය විදුහල්පති

senawirathna@gmail.com

D.G.ජයලත් මයා

සහකාර විදුහල්පති

jayalath@gmail.com

W.K.D.A.N.අබේවර්ධන මයා

සහකාර විදුහල්පති

abewardana@gmail.com

J.A.D.S.ජයසූරිය මිය

සහකාර විදුහල්පති

jayasuriya@gmail.com

K.V.G.මාලා කුමුදුනී මිය

ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධාන

teacher@gmail.com

A.D.I.උදයකන්ති මිය

ද්විතීක ජ්‍යෙශ්ඨ අංශ ප්‍රධාන/ව්ද්‍යාව

udayakanthi@gmail.com

P.M.පේරුසිංහ මිය

ද්විතීක කනිශ්ඨ අංශ ප්‍රධාන/ව්ද්‍යාව

teacher@gmail.com

S.D.ධර්මප්‍රිය මයා

චිත්‍ර

darmapriya@gmail.com

R.D.නවරත්න මිය

ඉංග්‍රීසි

nawarathna@gmail.com

P.L.A.අනුලා ජානකි මිය

ප්‍රාථමික අංශය

janaki@gmail.com

S.A.M.T.සෙනවිරත්න මිය

ප්‍රාථමික අංශය

senawirathna@gmail.com

G.I.දිල්හානි මිය

ප්‍රාථමික අංශය

dilhani@gmail.com

J.P.Y.P.ජයකොඩි මිය

ගෘහ විද්‍යාව

jayakody@gmail.com

A.S.L.සිල්වා මිය

දේශපාලන විද්‍යාව/පුරවැසි අධ්‍යාපනය

silwa@gmail.com

S.A.L.A.සුභසිංහ මිය

තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණවේදය

subasingha@gmail.com

K.P.S.M.කුමාරසිංහ මිය

ගණිතය

kumarasingha@gmil.com

J.A.D.P.ජයසිංහ මයා

ගණිතය

jayasingha@gmail.com

D.G.K.දිලානි ප්‍රියංගිකා මිය

ප්‍රාථමික අංශය

dilani@gmail.com

R.M.W.L.ගුණරත්න මිය

බුද්ධාගම/සිංහල

gunarathna@gmail.com

L.V.T.ලසන්ති මිය

ප්‍රාථමික අංශය

lasanthi@gmail.com

G.S.සේනාරත්න මිය

ඉතිහාසය/සිංහල

senarathna@gmail.com

M.D.A.ප්‍රියදර්ශනී මිය

ප්‍රාථමික අංශය

priyadarshani@gmail.com

R.D.V.ශ්‍රියාලතා මිය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

sriyalatha@gmail.com

H.A.N.S.හෙට්ටිආරච්චි මිය

වානිජ/ගණිතය

hettiarachchi@gmail.com

W.K.G.ශාමලී මිය

ප්‍රාථමික අංශය

shamali@gmail.com

N.රණසිංහ මිය

ඉංග්‍රීසි

gunasingha@gmail.com

J.M.D.නිල්මිණි දයාරත්න මිය

ප්‍රාථමික අංශය

dayarathna@gmail.com

M.A.ස්වර්ණ ජානකී මිය

සංගීත

janki@gmail.com

S.W.K.ජයසුන්දර මයා

ඉංග්‍රීසි/පුස්තකාලධිපති

P.H.අයේෂා මධුවන්ති මිය

භූගෝල ව්ද්‍යාව

I.A.L.සුලෝචනා මිය

ගණිතය

H.M.M.T.ප්‍රේමතිලක මිය

ඉංග්‍රීසි

P.A.S.පරණවිතාන මිය

ප්‍රාථමික අංශය

R.K.ශෂිකලා රාමනායක මිය

R.A. ගීති අප්සරා මිය

බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය/බුද්ධාගම

H.W.A. ක්‍රිෂ්ණජිනා මිය

භූගෝල ව්ද්‍යාව/දෙමළ

R.N.M.චන්ද්‍රසිරි මිය

සිංහල

N.A.L.C. ජයසිංහ මිය

සිංහල

S.L.M.D.D.කුමාරි මිය

දෙමළ

H.M.කළාණි හේරත් මිය

විද්‍යාව

H.R.A.ගීතානි ජයතිලක මිය

ප්‍රාථමික අංශය

K.A.M.ආරියවර්ධන

ප්‍රාථමික අංශය