මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

ඡායාරුව නම

L.K.V.ලක්මිණි

R.G.N.S.සුමතිපාල

H.P.N.S.K.ආනන්ද

H.P.I.ජීවන්ති

P.G.R.L.දිනුක්ශි

K.S.K.රත්නායක

B.A.M.නදීශානි

M.D.A.M.සමරතුංග

P.C.M.පේමරත්න

P.D.සමරතුංග

L.P.A.නන්දනී

S.A.ජයන්ති

P.G.A.ගුණතිලක

A.A.K.අතාවූද