මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

ඡායාරුව ශිෂ්‍යයාගේ නම වසර

M.W.A.අමිත් කුමාර(ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක)

13 ශ්‍රේණිය

ශෂිනි නෙත්සරනි(ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා)

13 ශ්‍රේණිය

W.A.මෛත්‍රී කෞෂල්‍ය(උප ශිෂ්‍ය නායක)

13 ශ්‍රේණිය

R.P.සදලි සංජනා(උප ශිෂ්‍ය නායිකා)

13 ශ්‍රේණිය

භාතිය හෂාන්

13 ශ්‍රේණිය

W.A.කොසිදු හේශාන්

13 ශ්‍රේණිය

නිපුනි නවෝද්‍යා

13 ශ්‍රේණිය

රශ්මි චතුභාශිනී

13 ශ්‍රේණිය

ශෂිකලා ගමගේ

13 ශ්‍රේණිය

උදිත් නිම්සර

13 ශ්‍රේණිය

ඉනුජ නිම්සර

12 ශ්‍රේණිය

පසිදු හේශාන්

12 ශ්‍රේණිය

රවිදු ලක්ශාන්

12 ශ්‍රේණිය

රශ්මික උදාර

12 ශ්‍රේණිය

සිතිජ උදීපන

12 ශ්‍රේණිය

ෂෙහාන් මලිත්

12 ශ්‍රේණිය

රෂ්මි නිම්නාදි

12 ශ්‍රේණිය

නෙත්සරනි කෞශිකා

12 ශ්‍රේණිය

ආදිත්‍යා ඉදුවරී

12 ශ්‍රේණිය

තරුශි නවෝද්‍යා

12 ශ්‍රේණිය

උමර් හමීන්

11 ශ්‍රේණිය

හිරුෂ ලක්ශාන්

11 ශ්‍රේණිය

ප්‍රමෝදි පූජිත

11 ශ්‍රේණිය

කුසල් සෞම්ය

11 ශ්‍රේණිය

චමත් සප්තරංග

11 ශ්‍රේණිය

සසිදු නිර්මාන්

11 ශ්‍රේණිය

නදීශ නවෝද්

11 ශ්‍රේණිය

විමුක්ති ලංකා

11 ශ්‍රේණිය

මාධවී නවෝද්‍යා

11 ශ්‍රේණිය

දිනිති ප්‍රමෝද්‍යා

11 ශ්‍රේණිය

අනුත්තරා ආකර්ශනී

11 ශ්‍රේණිය

මංජරී නේත්‍රානි

11 ශ්‍රේණිය

සමිධි තාරුකා

11 ශ්‍රේණිය

සමින්දි නිර්චලා

11 ශ්‍රේණිය

චමත්කා දෙව්මිනී

11 ශ්‍රේණිය

දිනූෂා නෙත්මි

11 ශ්‍රේණිය

වෙත්මිනී කවීශා

11 ශ්‍රේණිය

චමෝදි නෙත්සරනි

11 ශ්‍රේණිය

දිනිත් මිහිසර

11 ශ්‍රේණිය

ඉශිනි නිලූ

11 ශ්‍රේණිය

ගයාන් ඉදුවර

11 ශ්‍රේණිය

පියුමිනී පියාරා

11 ශ්‍රේණිය

මුදිත කැලුම්

11 ශ්‍රේණිය

දැහැමි නිම්සරනි

11 ශ්‍රේණිය

චිරාන් පසිදු

11 ශ්‍රේණිය

චමෝද් මින්තරු

11 ශ්‍රේණිය

K.P.කෞෂාන් තීක්ෂන

10 ශ්‍රේණිය

විහග කවිශාන්

10 ශ්‍රේණිය

ශෂික තිසුම්

10 ශ්‍රේණිය

තරුෂ ලක්ශාන්

10 ශ්‍රේණිය

තරුෂ සංදීප

10 ශ්‍රේණිය

සෙනුත් තිසග

10 ශ්‍රේණිය

ෂෙනාල් නිම්සර

10 ශ්‍රේණිය

දිනෙත් නෙත්සර

10 ශ්‍රේණිය

තිලිණ

10 ශ්‍රේණිය

බුද්ධි පූර්ණිම

10 ශ්‍රේණිය

කවීන් ගගන

10 ශ්‍රේණිය

නෙත්මි නිරාෂා

10 ශ්‍රේණිය

බිනුරි හර්ෂනා

10 ශ්‍රේණිය

සදීප්ති තරුමිණී

10 ශ්‍රේණිය

පුබුදි දිනෙත්‍යා

10 ශ්‍රේණිය

ඔනෙලි දිතාරා

10 ශ්‍රේණිය

දිලුනි හන්සිකා

10 ශ්‍රේණිය

දේවින්දි කාව්‍යා

10 ශ්‍රේණිය

විමංසා නෙත්මිනී

10 ශ්‍රේණිය

ඔසද ඉදුවර

10 ශ්‍රේණිය

ඉදුවර යෙශිත්

5 ශ්‍රේණිය

ට්‍රිශනි ඔමාය

5 ශ්‍රේණිය

ඉතක්ෂි පේශිකා

5 ශ්‍රේණිය

මනූෂ කවීශ්

5 ශ්‍රේණිය

සදීශ් මෙත්සර

5 ශ්‍රේණිය

දෙවුමි සමායා

5 ශ්‍රේණිය

යෙනුලි විමංසා

5 ශ්‍රේණිය

චමත් නදීජ

5 ශ්‍රේණිය

සදෙව් පෙරේරා

5 ශ්‍රේණිය

සචිනි සසාංජලී

5 ශ්‍රේණිය

රයනි සවිංද්‍යා

5 ශ්‍රේණිය