මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

පූජ්‍ය රඩවඩුන්නේ ඤාණවිමල හිමි

විදුහල්පති

W.A.සරත් වීරසි‌හ මයා

නියොජ්‍ය විදුහල්පති

I.E.G.සෙනවිරත්න මයා

නියොජ්‍ය විදුහල්පති

D.G.ජයලත් මයා

සහකාර විදුහල්පති

W.K.D.A.N.අබේවර්ධන මයා

සහකාර විදුහල්පති

J.A.D.S.ජයසූරිය මිය

සහකාර විදුහල්පති