මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

13 න් වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් සහතික කරමින් අප පාසලේ 13 වසර දක්වා අධ්‍යන කටයුතු සිදු කරන අතර, 13 වසර

  • කලා

විෂයධාර යටතේ එම අධ්‍යන කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙයි.

 

 

කලා විෂයධාරාව
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය BC නැටුම් දේශපාලන විද්‍යාව
මාධ්‍ය අධ්‍යනය දේශපාලන විද්‍යාව භූගෝලයාව විද්‍යාව ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ විද්‍යාව චිත්‍ර කෘෂි විද්‍යාව