මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg
ජයග්‍රහණ

ජයග්‍රහණ

සමාජ විද්‍යා තරග කලාපයේ  ජයග්‍රහණ

    පලමු ස්ථාන -      W.P.විහංග දෙනෙත් නිම්සර

   දෙවන ස්ථාන-      W.P.රශ්මි නීම්නාදි

                              W.L.P.දිනිත් මිහිසර විජේසිංහ

   තෙවන ස්ථාන -    W.G.නිම්නාදි සෙහන්යා කුලතුනංග

 

සිංහල භාෂා තරග කලාප ජයග්‍රහණ

  •  ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන­ :-

                       ප්‍රථම ස්ථානය - G.V.උවිදු විදුසර මහීෂ ද සිල්වා

                      තෙවන ස්ථානය - M.P.කෞශිකා දෙව්මිණි

                                               I.R.M.නේත්‍රානි රාජපක්ෂ

                                               අහිංසා ඉදුසරණි සමරසිංහ

  • කථික

               ප්‍රථම ස්ථානය- ඉෂිනි නෙලූ

               තෙවන ස්ථානය - W.L.P.දිනිත් මිහිසර විජේසිංහ

  • නර්තන තරගාවලිය(මිනුවන්ගොඩ කලාපය)