මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

ACADEMIC ACHIVEMENTS

නෙට්බෝල්(දැල් පන්දු)18 පහල කාලාප අනුශූරතාවය (බාලිකා)

  1.  K.P.T.ධනංජලී වීරසිංහ                     11 ශ්‍රේණිය
  2. M.K.රශ්මි මුතුගල                              11 ශ්‍රේණිය
  3. I.P.D.නෙලීෂා ඉලේපෙරුම                 11 ශ්‍රේණිය
  4. I.M.T.සිතුමිණී තෙන්නකෝන්           11 ශ්‍රේණිය
  5. G.M.නවෝද්‍යා ගමගේ                       11 ශ්‍රේණිය
  6. K.K.A.ආකර්ශනි ධර්මවර්ධන           11 ශ්‍රේණිය
  7. K.K.R.සාවින්දි සිරිවර්ධන                   11 ශ්‍රේණිය
  8. P.A.I.නෙලූ කෞශල්‍යා                       11 ශ්‍රේණිය
  9. H.I.P.නිමේශා ඉලංගරත්න               11 ශ්‍රේණිය