මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

Web Development Team

S.A.I.A සුභසිංහ

Teacher in charge

W.L.P. දිනිත් මිහිසර විජෙසිංහ

Web Developer

M.P චමොද් මින්තරු

Web Developer

W.A චමත් සප්තරංග

Web Developer

M.P සසිදු නිර්මාන්

Web Developer

I. R. මංජරී නෙත්‍රාණි

Web Developer

H.P ශෂික තිසුම්

Web Developer

D.වෙනුර අනුහස්

Web Developer

K.P කෞෂාන් තීක්ෂණ

Web Developer

I .P රශ්මික ලක්ශාන්

Web Developer

M.A නිසල් කාවින්ද

Web Developer